Jippie!! Årsmöte!   Möjlighet att prata om hur vi har det och hur vi vill ha det!   Alla är hjärtligt välkomna till trevlig samvaro

16 november kl 11.00 – 14.00 i klubbhuset.  Fika ingår och inget inträde 🙂

 

Dagordning

 

Tid:            Kl. 11.00 lördagen 16 november

Plats:         Klubbhuset

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ny styrelse
 11. Val av personer till andra förtroendeuppdrag

Revisor

Revisorssuppleant

Valberedning,

Utbildning

VSK-grupp

VSK-båten

W/V-skolan

Brädgrupp

Kajakgrupp

Tullbokvällar

Båtplatser

Uthyrning lokal

Arbetsdagar

Redaktör Torstenposten

Hemsidan

 

 1. Avgifter 2020
 2. Firmatecknare
 3. Arbetsutskott
 4. Strategi, ledord och kultur i TVSK
 5. Verksamhetsplan 2020 – prioriterade projekt
 6. Kalendarium 2020
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande