1509703_10152844718321445_1465481429555331629_nVarmt välkommen på klubbens årsmöte i klubblokalen den 14 november kl 11.00. Vi hoppas på god uppslutning då det är på detta möte vi planerar framtiden.

Dagordning

Tid:    Kl. 11.00 lördagen 14 november
Plats:    Klubbhuset

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Godkännande av dagordning
4. Mötets behöriga utlysande
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse
7. Kassaberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ny styrelse
11. Val av personer till andra förtroendeuppdrag
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning,
Utbildning
VSK-grupp
VSK-båten
W/V-skolan
Brädgrupp
Kajakgrupp
Tullbodkvällar
Båtplatser
Uthyrning lokal
Arbetsdagar
Redaktör Torstenposten
Hemsidan

12. Avgifter 2016
13. Firmatecknare
14. Arbetsutskott
15. Verksamhetsplan 2016 – prioriterade projekt
16. Resurser för att förverkliga våra planer
17. Kalendarium 2016
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande