Hej medlem,

då vi på årsmötet ej kunde fastställa räkenskaperna kallar vi till ettt nytt årsmöte med följande agenda den 14 januari kl 10.00.   Mötet äger rum per telefon och du ringer in på 08-50515100 och slår kod  33859705#

  • Mötets öppnande
  • Dagordningen
  • Mötets utlysande
  • Val av mötesordförande och mötessekreterare
  • Val av justeringsmän tillika rösträknare
  • Kassaberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Ansvarsfrihet för styrelsen
  • Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Styrelsen