Kallelse till årsmöte Tullbodens Vattensportklubb 2021

 

Dagordning

 

Tid:    Kl. 11.00 lördagen 20 november

Plats: Klubbhuset

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ny styrelse
 11. Val av personer till andra förtroendeuppdrag
  • Revisor
  • Revisorssuppleant
  • Valberedning
 1. Val av representanter för våra kommittér
  • Wake-grupp
  • Brädsegling och Trissjolle-grupp
  • Kajakgrupp
  • Sociala Aktiviteter
  • Fastigheter och Båtplatser
  • Kommunikation
 2. Avgifter 2022
 3. Firmatecknare
 4. Arbetsutskott
 5. Verksamhetsplan 2022 – prioriterade projekt
 6. Kalendarium 2022
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande