Alla medlemmar önskas varmt välkomna på årsmöte kl 11.00 den 17 november i klubbhuset

 
Kallelse till årsmöte Tullbodens Vattensportklubb 2018
 Dagordning

Tid:            Kl. 11.00 lördagen 17 november

Plats:         Klubbhuset

Mötets öppnande
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Godkännande av dagordning
Mötets behöriga utlysande
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Verksamhetsberättelse
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ny styrelse
Val […]