Hej medlem,

då vi på årsmötet ej kunde fastställa räkenskaperna kallar vi till ettt nytt årsmöte med följande agenda den 14 januari kl 10.00.   Mötet äger rum per telefon och du ringer in på 08-50515100 och slår kod  33859705#

Mötets öppnande
Dagordningen
Mötets utlysande
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Styrelsen