Varmt välkommen på klubbens årsmöte i klubblokalen den 14 november kl 11.00. Vi hoppas på god uppslutning då det är på detta möte vi planerar framtiden.

Dagordning

Tid:    Kl. 11.00 lördagen 14 november
Plats:    Klubbhuset

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Godkännande av dagordning
4. Mötets behöriga utlysande
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse
7. Kassaberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet […]